به سایت شرکت جهان پیمان کاسپین خوش آمدید

موضوع قراردادها در 5 سال اخیر

شماره قراردادنام و نشانی کارفرما-نماینده
PD-NGL-483شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتOIEC
شماره قراردادنام و نشانی کارفرما-نماینده 
PD-CS-603شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتOIEC 
شماره قراردادنام و نشانی کارفرما-نماینده 
CG-CS-637شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتOIEC 

 

شماره قراردادنام و نشانی کارفرما-نماینده 
CG-CS-637شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتOIEC 

 

شماره قراردادنام و نشانی کارفرما-نماینده 
SP2021-ON-CL-CO-0118شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتOIEC 
شماره قراردادنام و نشانی کارفرما-نماینده 
SP2021-ON-CL-CO-1053شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتOIEC 
شماره قراردادنام و نشانی کارفرما-نماینده 
OE317-01-AS-/C8 GR03شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم OEID 
شماره قراردادنام و نشانی کارفرما-نماینده 
N-FAL-P-NGL-JPC99-1788شرکت فرادست انرژی فلات 
شماره قراردادنام و نشانی کارفرما-نماینده 
39-99/460شرکت سهامی پتروشیمی پارس 
شماره قراردادنام و نشانی کارفرما-نماینده 
PSA-SP-C-JPC-94-502شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا 
شماره قراردادنام و نشانی کارفرما-نماینده 
PSA-SP-PC-JPC-95-510شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا 
شماره قراردادنام و نشانی کارفرما-نماینده 
PD-NGL-632شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتOIEC 
شماره قراردادنام و نشانی کارفرما-نماینده 
IEIC-AGHJ-1402-CON-SRV-119شرکت مهندس صنایع انرژی ایران 

لیست کارفرماهای طرف قرارداد