به سایت شرکت جهان پیمان کاسپین خوش آمدید

ایستگاه تقویت فشار سایت 5 آغاجاری

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

موضوع قرارداد :

تامین مصالح و اجرای سیویل ایستگاه تقویت فشار شماره 5 آغاجاری

موقعیت جغرافیایی طرح:

خوزستان-اهواز-امیدیه-سایت 5 آغاجاری

نام و نشانی کارفرما :

شرکت مهندس صنایع انرژی ایران

شماره قرارداد :

IEIC-AGHJ-1402-CON-SRV-119